Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Astropolis mazā astroloÄ£ijas vārdnÄ«ca

ASTROLOĢIJAS PAMATI

14. JŪL

Astropolis mazā astroloģijas vārdnīca

Šajā rakstā ir apkopoti visbiežāk sastopamie astroloÄ£ijas termini, kas noderÄ«gi ne tikai astroloÄ£ijas interesentiem, bet arÄ« studentiem.

Šis raksts ir kā aizmetums vÄ“l vienam Astropolis iecerÄ“tam projektam - Ä“rti pārlÅ«kojamai un šÄ·irkļos sadalÄ«tai terminu vārdnÄ«cai.

a

* Antiss – grāds, kas simetrisks attiecÄ«bā pret asi VÄ“zis-Mežāzis. PiemÄ“ram, antiss 15° Zivju ir 15° Svaru. KlÅ«st neparasti aktuāls, kad horoskopā divas planÄ“tas atrodas viena otras antisā (`atspoguļojas`), vai arÄ«, kad natalās planÄ“tas antisā nostājas tranzÄ«ta planÄ“ta.     

* Ascendents (apzÄ«mÄ“ ar As vai Asc) – noteikts Zodiaka apļa grāds, kas atrodas horizonta austrumu pusÄ“ dotai vietai un brÄ«dim, kuram tiek sastādÄ«ts horoskops. I nama sākums. Viens no četriem svarÄ«gākajiem horoskopa punktiem (As, Ds, Mc, Ic), kas sadala horoskopu četrās daļās - kvadrantos.

* Aspekts – leņķisks attālums starp divām planÄ“tām vai horoskopa punktiem. Aspekts raksturo attiecÄ«bas starp planÄ“tām. Aspekti tiek iedalÄ«ti vairākās grupās:
1) Pirmā grupa ir dinamiskie jeb saspringtie aspekti. Tie ir leņķi, kurus iegÅ«st, apli (360°) dalot ar divi vai ar četri. Rodas divi mažora aspekti - opozÄ«cija (360°:2=180°) un kvadrāts (360°:4=90°), un divi minora aspekti - puskvadrāts (90°: 2 = 45°) un pusotrkvadrāts (90° + 45° = 135°).
2)Otra grupa ir harmoniskie aspekti. Tie ir leņķi, kurus iegÅ«st, 360° dalot ar trÄ«s vai ar seši. Veidojas divi mažora aspekti: trigons (360°:3=120°) un sekstils (360°:6=60°). Un no tiem tiek veidoti divi minora aspekti - pussekstils (60°: 2 = 30°) un kvinkonse (120° + 30° = 150°).
3)TrešÄ grupa ir radošie aspekti. Pirmais no tiem, mažora aspekts - kvintils (360°: 5 = 72°) tam seko minora aspekti: puskvintils (72° : 2 = 36°), pusotrkvintils (72° + 36° = 108°) un dubultkvintils (72° x 2 = 144°).
4)Ceturtā grupa ir karmiskie aspekti. VienÄ«gais šajā grupā mažora aspekts, saucas nonagons (360° : 9 = 40°), tam seko minora aspekti: pusnonagons (40°: 2 = 20°) un dubultnonagons (40° x 2 = 80°).
5) PÄ“dÄ“jais, pavisam atsevisÄ·i stāvošs aspekts ir konjunkcija jeb savienojums  – 0°. Savienojums ir mažora aspekts. Savienojumu Ä«pašÄ«bas ir pilnÄ«gi atkarÄ«gas no planÄ“tām, kas savienojas. (Astropolis raksts par aspektiem)

* Aspektu karalis – termins, nācis no senās astroloÄ£ijas, ar to tika apzÄ«mÄ“ta planÄ“ta, kurai ir vislielākais mažora aspektu skaits horoskopā. Viens no ietekmÄ«gākajiem ho­roskopa faktoriem.

* Aspektu konfigurācija – Ja aspekts raksturo planÄ“tu pāri, tad konfigurācija ir planÄ“tu grupa, kuras saistÄ«tas savstarpÄ“jiem aspektiem. Konfigurcija, kā `ansamblis`, pastiprina aspektus. 
Konfiguraciju piemēri:
Lielais kvadrāts: četras planÄ“tas vieno kvadrāta aspekti (90°), turklāt, 2 opozÄ«cijas veidojas ne vienmÄ“r
Lielais Krusts: četras planÄ“tas veido 2 opozÄ«cijas (180°), bet četri kvadrāti (90°) ne vienmÄ“r veidojas;  
T-kvadrāts: konfigurācija no trim planÄ“tam - vienas opozÄ«cijas (180°) un diviem kvadrātiem (90°)
Lielais trÄ«sstÅ«ris: trÄ«s planÄ“tas vieno trigona aspekti (120°). visharmoniskākā konfigurācija.
Bura: četras planÄ“tas vieno opozÄ«cija (180°), trÄ«s trigoni (120°), divi sekstili (60°)
Sekstagramma: konfigurācijano sešÄm planÄ“tām, kuras veido sešus trigonus (120°). TrÄ«s  opozÄ«cijas (180°), un seši sekstili (60°) ne vienmÄ“r veidojas pilnā `komplektā`. 

* Arābu punkti, jeb Parsi – šo metodi esot izmantojuši jau Bābeles astrologi. Parasti, Arābu punktus iegÅ«st no trim rādÄ«tājiem (koordinātÄ“m) - divām planÄ“tām un Ascendenta, piemÄ“ram, Asc+(1.Planeta – 2.PlanÄ“ta).
Retāk, planetām un kāda cita nama kuspida koordinātes, piemÄ“ram, VIII+(1.Planeta – 2.PlanÄ“ta). SvarÄ«gi atzÄ«mÄ“t, ka darbs ar Arābu punktiem prasa precÄ«zu (rektificÄ“tu) horoskopu.

* Astroloģija
1. DaudzveidÄ«gs zināšanu un priekšstatu kopums par Kosmosa un Zemes norišu sakarÄ«bām.
2. Simbolu valoda, kas raksturo notiekošo cilvÄ“ka dzÄ«vÄ“ un apkārtÄ“jā pasaulÄ“. 

3. Prakstiskas darbÄ«bas joma, kas saistÄ«ta ar cilvÄ“ka dzÄ«ves un citu zemes norišu prognozÄ“šanu un plānošanu.
(skat. Astropolis rakstus latviski un krieviski)

* Astrologijas virzieni (sadaļas):
- Natālā (dzimšanas) astroloÄ£ija - astroloÄ£ijas virziens, kas pievÄ“rsts cilvÄ“ka uzbÅ«vei un konstitÅ«cijai, raksturam, dotÄ«bām, dzÄ«ves tÄ“mām, dzÄ«ves uzdevumiem utt. 
- AstropsiholoÄ£ija - astroloÄ£ijas virziens, kas pievÄ“rsts cilvÄ“ka iekšÄ“jai pasaulei, viņa psiholoÄ£iskai uzbÅ«vei, Ä«patnÄ«bām un problÄ“mām.  
- Prognožu astroloÄ£ija - astroloÄ£ijas virziens, kas pievÄ“rsts cilvÄ“ka (vai jebkā cita) nākotnes norisÄ“m - galvenokārt procesiem, bet arÄ« notikumem. 
- Sinastriskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas raksturo savstarpējās attiecības (pārī vai grupā).
- Medicīniskā astrologija - astroloģijas virziens, kas risina cilvēka veselības un veselības traucējumu jautājumus.
- Horārā astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts atbildes meklējumiem uz uzdotajiem jautājumumiem.
- ElektÄ«vā astroloÄ£ija - astroloÄ£ijas virziens, kas pievÄ“rsts rÄ«cÄ«bas vai konkrÄ“tu darbu plānošanai - optimālā laika izvÄ“lei (tai skaitā, piem., lauksaimniecÄ«bas astroloÄ£ija)
- Mundānā (jeb pasaules) astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts lielām vienībām, tādām kā valsts, tauta, sabiedrība.
- Karmiskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas pievērsts cēloņu jautājumam.
- Ezotēriskā astroloģija - astroloģijas virziens, kas apskata cilvēku (notikumu vai procesu) no garīga viedokļa un pievērsts tā garīgas attīstības problēmām.
- Telpas astroloÄ£ija (Local Space) - astroloÄ£ijas virziens, kas risina piemÄ“rotas vietas  (karjerai, peļņai, darbam, attiecÄ«bām utt.) jautājumus.

b

c

d

* Descendents (apzÄ«mÄ“ ar Ds vai Dsc) – noteikts Zodiaka apļa grāds, kas atrodas horizonta rietumu pusÄ“ dotai vietai un brÄ«dim, kuram tiek sastādÄ«ts horoskops. VII nama virsot­ne. Viens no četriem svarÄ«gākajiem punktiem horoskopā (As, Ds, Mc, Ic).

* DispozÄ«cija – Viens no planÄ“tu saistÄ«bas veidiem, kas izriet no planÄ“tu un zÄ«mju sakabes. Proti, planÄ“tai ir maksimāla atbilstÄ«ba ar kādu zÄ«mi. PiemÄ“rs: MÄ“ness un Vēža zÄ«me vai Saule - Lauvas zÄ«me. Šo atbilstÄ«bu senie astrologi sauca par pārvaldÄ«šanu: MÄ“ness valda VÄ“zÄ«, Saule valda Lauvā. Un sekojoši : MÄ“ness valda pār jebkuru planÄ“tu, kura nonāk VÄ“zÄ«, bet Saule valda pār jebkuru planÄ“tu, kura nonāk Lauvā. Tas pats ir ar jebkuru citu planÄ“tu un zÄ«mi. Tā veidojas hierarhiska planÄ“tu savstarpÄ“ja saistÄ«ba kartÄ“.    

* Džonsa figūras metode, (kuras autors ir amerikāņu astrologs Marks Džonss), kas ļauj horoskopu vērtēt kopumā, spriežot tikai pēc planētu izvietojuma uz Zodiaka apļa (planētu raksturu un aspektus neņemot vērā).
Nemazinot Marka Džonsa nopelnus, tomÄ“r jāatzÄ«mÄ“ dažas problÄ“mas sakarā ar šo metodi:
1) FigÅ«ru aprakstus Džonss veidoja balstoties uz slavenÄ«bu horoskopiem, taču vienlaicÄ«gi ar slavenÄ«bu dzimst ne mazums vienkāršu cilvÄ“ku (ar tādu pašu figÅ«ru horoskopā), un šodien trÅ«kst izpatnes par vienas un tās pašas Džonsa figÅ«ras dažādiem izpausmes lÄ«meņiem.
2) šÄ« metode ir atkarÄ«ga no tā, kāds planÄ“tu `komplekts` tiek izmantots.
3) nav Ä«stas skaidrÄ«bas, kā izmantot šo metodi tranzitu analizÄ“.

Džonsa figÅ«ras: „ŠÅ«poles”, „Grozs ar rokturi”, „Linga”, „SaišÄ·is”, „Kauss”, „ŠÄ¼akatas” („SabiezÄ“jums” ir tās pašas šÄ¼akatas, ar dažiem planÄ“tu savienojumiem), „LokomotÄ«ve”.

e

* Eksaltācijas zÄ«me – zÄ«me, kas labāk nekā valdÄ«šanas zÄ«me ļauj izpausties vienām planÄ“tas Ä«pašÄ«bām, savukārt citu planÄ“tas Ä«pašÄ«bu izpausme tiek kavÄ“ta. PiemÄ“ram, MÄ“ness eksaltÄ“ VÄ“rsÄ« (bet valda VÄ“zÄ«). VÄ“rsis (salÄ«dzinājumā ar VÄ“zi) palieli­na MÄ“ness auglÄ«bu, bet pamazina pielāgošanās ātrumu.

Planētu eksaltācija, jeb `gods` pēc viduslaiku astrologa Ben Ezras:
Saule - 19° Auna
MÄ“ness 3° VÄ“rša
Merkurs 15° Jaunavas
VenÄ“ra 27° Zivju
Marss 28° Mežāža
Jupiters 15° Vēža
Saturns 21° Svaru
Ziemeļu MÄ“ness Mezgls 3° Dvīņu
Dienvidu MÄ“ness Mezgls 3° StrÄ“lnieka

f

* Fortūna - senajā astroloģijā tā tika saukti: Jupiters (lielā fortūna) un Venēra (mazā fortūna)

* FortÅ«nas punkts, FortÅ«nas ritenis, Parss FortÅ«na – astroloÄ£ijas ilgajā vÄ“sturÄ“ ir izveidojušies dažādi viedokļi par šÄ« punkta apÄ“Ä·ināšanu. Ben Ezra (11.gs) dod šÄdu formulu:
starpība starp Saules un Mēness koordinātēm summēta ar Ascendentu (Asc+(Su-Mo)).
Citi uzskata, ka tā ir dienas dzimšanas formula. Bet ja dzimšana notika naktÄ«, tad MÄ“ness un Saules starpÄ«ba plus Asc (Asc+(Mo-Su)).   

g

* `Grozs` – (`busket`) viena no Džonsa figÅ«rām (autors amerikāņu astrologs Marks Džonss) - planÄ“tu izvietojums, kad viena planÄ“ta atrodas pretim visām pārÄ“jām, kuras aizņem pusi Zodiaka apļa (180°). Nosaukumu `grozs`, tāpat kā citu planÄ“tu figÅ«ru nosaukumus (`saišÄ·is`, `linga`, `šÅ«poles` u. c.). Džonsa figÅ«ras ļauj gÅ«t vispā­rÄ«gus secinājumus par horoskopu kopumā.

h

Hamburgas Astroloģijas Skola (HAS)

* Harmonisks aspekts – saskanÄ«ga divu planÄ“tu (vai jebkuru punktu) mijiedarbÄ«ba.

Horārā astroloÄ£ija (jeb stundu astroloÄ£ija) - astroloÄ£ijas virziens, kas balstās senajos HermÄ“tisma priekšstatos par dzÄ«ves procesu savstarpÄ“jo saistÄ«bu. Un konkrÄ“ti, saistÄ«bu starp  jautājumu un atbildi, proti jautājuma (brīža) horoskops satur sevÄ« atbildi uz šo jautājumu.

* Horārā karte – horoskops uzdotā jautājuma brÄ«dim.

* Horoskops
– no grieÄ·u ÏŽρα - termiņš, laika nogrieznis, stunda. Un κοπÏŒς - skaitÄ«tājs,  sekotājs. Citiem vārdiem – fiksÄ“tais brÄ«dis.
(tas pats - Radikss un Natālā karte) - debesu sfÄ“ras stāvoklis, kas tiek fiksÄ“ts dotajā brÄ«dÄ« un vietā. 
Senajā astroloÄ£ijā par horoskopu tika saukts Ascendents un pirmais nams. 

* Horoskopа valdnieks – termins, kas ir nācis no senās astroloÄ£ijas un apzÄ«mÄ“ planÄ“tu, kas valda pār Ascendentu. Viens no ietekmÄ«gākajiem horoskopa faktoriem.

* Horoskopi
(Ja vien nav domāts Dzimšanas Horoskopu skaits) parasti šo vārdu lieto saistÄ«bā ar dažādiem sacerÄ“jumiem par Zodiaka zÄ«mÄ“m (prognozes, partneru atbilstÄ«bas, ieteikumi uc.), kuriem ir ļoti maz kopÄ«ga ar astroloÄ£iju. MÅ«sdienās, `horoskopi` - tas drÄ«zāk ir izklaidÄ“jošs literārs žanrs, kuram preses izdevums parasti atvÄ“l pÄ“dÄ“jās lappuses.

i

* Imum coeli (apzÄ«mÄ“ ar Ic) – horoskopa zemākais punkts,  IV nama virsotne. Viens no četriem svarÄ«gākajiem punktiem ho­roskopā (As, Ds, Mc, Ic).

* Ingresija – planÄ“tas pāreja blakus esošajā Zodiaka zÄ«mÄ“ (vai namā). Tā var bÅ«t direkta, kad planÄ“ta virzās uz priekšu, un retrograda, kad planÄ“ta virzās atpakaļ (no Zemes novÄ“rotāja viedokļa).

* IzraidÄ«ta planÄ“ta – planÄ“ta, kas atrodas zÄ«mÄ“, kura pretÄ“ja ``valdÄ«šanas` zÄ«mei. (PiemÄ“ram, VenÄ“ras valdÄ«šanas zÄ«me ir Svari, bet izraidÄ«juma zÄ«me Auns)

j

k

* Karmas faktori (natālajā kartÄ“) –
– Saturns  
– apakšÄ“jais mezgls un planÄ“tu tuvums apakšÄ“jam mezglam
– retrograda planÄ“tas (var bÅ«t statiskas)
– Lilita (zÄ«mÄ“, namā)
– planÄ“tas XII namā (noslÄ“guma modelis)
– krusta vai kvadrāta konfigurācija
– ieslÄ“gtās zÄ«mes
– karmiskie aspekti (aktuālie karmas veidotāji)

 *  KompozÄ«ts – metode tiek izmantota sinastriskajā (attiecÄ«bu) astroloÄ£ijā - horoskops vai kosmogamma, kas tiek veidots diviem cilvÄ“kem, kā pārim, aprÄ“Ä·inot  planÄ“tu viduspunktus (Saule-Saule, Meness-MÄ“ness utt.)

* Kuspids – horoskopa grāds, kurā sākas nams.

*  Kverents – (horārajā astroloÄ£ijā) - cilvÄ“ks, kurš uzdod jautājumu.

l

Lilita (Melnais MÄ“ness)-
Lilita Astropolis rakstā par Latvijas politiÄ·iem  

m

*MÄ“ness mezgli – astronomijā MÄ“ness orbÄ«tas krustpunkti ar ekliptikas plakni. Pastāv augšupejošais (Ziemeļu) un lejupejo­šais (Dienvidu) mÄ“ness mezgli, senajā stroloÄ£ija tie tika saukti,attiecÄ«gi par PÅ«Ä·a galvu un asti. In­diešu astroloÄ£ijā tos sauc par Rāhu (Ziemeļu) un Ketu (Dienvidu). Mezgli vienmÄ“r atrodas pretÄ“jās zÄ«mÄ“s. Rietumu astroloÄ£ijā ar Dienvidu mezgla zÄ«mi parasti sais­ta pieredzÄ“to dzÄ«ves materiālu, apgÅ«to dzÄ«vesveidu, un lidzās pieredzei arÄ« karmu. Bet Ziemeļu mezgla zÄ«me pauž jauno, apgÅ«stamo dzÄ«ves materiālu, kas pagātnes pieredzei piešÄ·ir jÄ“gu un nozÄ«mi.

<>


* Mezgli
(planÄ“tu) – 

n

* Nami (mājas, teltis) – horoskopa 12 sektori, kas raksturo 12 realizācijas sfÄ“ras. Vienota  veseluma raksturotāji. Namu nozÄ«me ir principiāli lÄ«dzÄ«ga Zodiaka zÄ«mju nozÄ«mei. Katram katram namam atbilst arÄ« noteikta Ä·ermeņa daļa (pÄ“c atbilstÄ«bas Zodiaka zÄ«mÄ“m).
I nams - atrodas zem horizonta lÄ«nijas, nams, kurā planÄ“tas lec, jeb aust un kura sākums ir Ascendents. Šis nams raksturo cilvÄ“ka pašizpausmi, vei­dolu, konstitÅ«ciju, raksturu. CilvÄ“ka Ä·ermenÄ« pirmajam namam atbilst seja, galva.
II - liecina par resursiem un iespÄ“jām, Ä«pašÄ«bām un piederÄ«bām. CilvÄ“ka Ä·ermenÄ« II namam atbilst kakls.
III  - stāsta  par  kontaktiem   ar  vidi,   pārvietošanos tuvākajā vidÄ“, informācijas ieguvi, apmaiņu un apstrādi. CilvÄ“ka Ä·ermenÄ« III namam atbilst rokas, pleci, elpošanas sistÄ“ma.
IV - raksturo cilvÄ“ka mājokli, mājvietu, vecākus un attiecÄ«bas ar mājiniekiem. Organismā IV namam atbilst krÅ«tis, gremošanas sistÄ“ma.
V - raksturo cilvÄ“ka kreativitāti, spÄ“les un svÄ“tkus, radošu pašizpausmi un izklaidi, bÄ“rnus un citus radošus augļus. CilvÄ“ka Ä·ermenÄ« tam atbilst sirdsdarbÄ«bas sistÄ“ma, saules pinums, diafragma.
VI - raksturo cilvÄ“ka funkcionalitāti, darbu un arÄ« funkcionālos traucÄ“jumus – slimÄ«bas.   Organismā šim namam atbilst zarnas.
VII - stāsta par cilvēka attiecībām un sadarbības spējām, partneriem un laulātajiem. Organismā tam atbilst nieres.
VIII - raksturo enerÄ£iju apmaiņu, enerÄ£iju atbrÄ«vošanu, enerÄ£iju transformāciju, dzimumdzÄ«vi, dzimšanu un nāvi. Organismā astotajam namam atbilst izvadsistÄ“ma un dzimumsistÄ“ma.
IX - raksturo tālus ceļojumus, pasaules priekšstatus, izglÄ«tÄ«bu, dzÄ«ves mÄ“rÄ·us, filozofiju un stratÄ“Ä£iju, vadÄ«bas un orientÄ“šanās sistÄ“mas. Organismā devÄ«tajam namam atbilst aknas, gurni.
X - raksturo cilvÄ“ka sabiedrisko stāvokli, sasniegumus, vietu sociumā, mÄ“rÄ·u Ä«stenošanos. Organismā desmitajm namam atbilst skelets, ceļgali, skriemeļi, locÄ«tavas.
XI - stāsta par cilvēka sabiedriskumu, cilvēka ideāliem, viņa domubiedru loku. Organismā vienpadsmitajam namam atbilst ikri un nervu sistēma.
XII - raksturo, ikviena perioda noslÄ“guma posmu. AtslÄ“gšanās, vienatne ar sevi, iegrimšana sevÄ«, apjÄ“ga, meditācija, lÅ«gšana. Dažādi no ārpasaules izolÄ“šanās veidi. Organismā tam atbilst pÄ“das, bet cilvÄ“kā kopumā - psihiskie un dvÄ“seles procesi.

o

* Orbiss – pieļaujamais attālums starp divām planÄ“tām, kad aspekts jau sāk (pirms precÄ«za aspekta) vai arÄ« vÄ“l turpina (pÄ“c precÄ«za aspekta) savu darbÄ«bu.
 

p

* Perihelijs - (grieķu val. peri+helios - Saule) Paturot prātā, ka Saules sistēmas debess ķermeņu orbitas ir elipses, par perihēliju sauc to orbītas punktu, kas atrodas vistuvāk Saulei (tās centram).
Planētu periheliju koordinātes:
Zeme - 13°Mežāža;
Merkurs 17°Dvīņu;
VenÄ“ra - 11°Lauvas;
Marss - 6°Zivju;
Jupiters - 14°Auna;
Saturns - 2°Vēža;
Urāns - 21°Jaunavas;
Neptuns - 15°VÄ“rša;
Plutons - 14°Skorpiona;


Planetas orbitas elipsveidÄ«gums dabiski rada polarizāciju (+/-) planetas izpausmju raksturojumā. Visai pievilcÄ«gs šÄ·iet priekšstats, ka planÄ“tai tuvojoties perihelijam tās izpausmÄ“s var gaidÄ«t vairāk centrtieces, garÄ«guma, ideālisma. Bet attālinoties - vairāk centrbÄ“dzes, eksperimentu, kļūdu utt.  

<>

* Planētas
– astroloÄ£ijā - faktori (arhetipi) kas `darbojas`gan apkārtÄ“jā, gan cilvÄ“ka iekšÄ“jā pasaulÄ“.

MÅ«sdienu astroloÄ£ijā tiek izmantotas sekojošas planÄ“tas:
Saule – pauž dzÄ«vÄ«bas avotu, ir galvenā ikvienas individualitātes raksturotāja. Tās svarÄ«gākā funkcija — dzÄ«vÄ«bas enerÄ£ijas Ä£enerÄ“šana. RaksturÄ«gākā emocija – prieks.
MÄ“ness – pauž pielāgošanos. SvarÄ«gākā funkcija – izdzÄ«­vošanas nodrošināšana. RaksturÄ«gākās Ä«pašÄ«bas – rÅ«pes, plastiskums, gādÄ«gums, mājÄ«gums.
Merkurs – pauž kontaktus, informācijas riti un apstrādi. SvarÄ«gākā funkcija – sakaru nodrošinājums. RaksturÄ«gākās Ä«pašÄ«bas – ātrums un precizitāte. RaksturÄ«gākās emocijas – zinātkāre, interese.
VenÄ“ra pauž vÄ“rtÄ“jumu. SvarÄ«gākās funkcijas – izvÄ“le un atlase, atbilstÄ«bas nodrošinājums. RaksturÄ«gākās Ä«pašÄ«bas – jÅ«tÄ«gums, izvÄ“lÄ«ba, pievilcÄ«ba. RaksturÄ«gākās emocijas - patika, nepatika, vÄ“lmes.
Marss pauž aktivitāti. SvarÄ«gākā funkcija – rÄ«cÄ«bas spÄ“jas, darbÄ«bas nodrošināšana. RaksturÄ«gākais stāvoklis – muskuļu tonuss.
Jupiters pauž izaugsmi un attÄ«stÄ«bu. SvarÄ«gākā funkcija – pilnveidošana, audzÄ“šana, vairošana. RaksturÄ«gākās izpaus­mes – redzesloka paplašināšana, zināšanu uzkrāšana, Ä«pašÄ«­bu uzlabošana.
Saturns pauž formu. SvarÄ«gākā funkcija – struktÅ«ras, stabilitātes nodrošināšana. SvarÄ«gākās Ä«pašÄ«bas - stingrÄ«ba, cietÄ«ba, izturÄ«ba. RaksturÄ«gākais stāvoklis - patstāvÄ«ba. RaksturÄ«gākā emocija – drošÄ«ba.
Urāns pauž saistÄ«bu ar kopÄ“jiem informatÄ«vajiem procesiem. RaksturÄ«gākais stāvoklis – atbrÄ«vošanās no informatÄ«vas izolÄ“tÄ«bas, atklāšana, skaidrÄ«ba.
NeptÅ«ns – pauž saistÄ«bu ar kopÄ“jiem psihiskajiem procesiem. RaksturÄ«gākie stāvokļi - piederÄ«bas izjÅ«ta, rezonanse, saviļņojums.
Plutons – pauž saistÄ«bu ar kolektÄ«viem enerÄ£etiskiem un transformācijas procesiem. RaksturÄ«gie stāvokļi - saliedÄ“šanās, mobilizÄ“šanās, upurÄ“šana.
Hirons pauž dažādus savienojumu un ieslÄ“gšanas veidus, manipulatorus un slÄ“džu mehānismus.
ProzerpÄ«na - pagaidām mÄ«klains faktors, taču tai jāpauž iekļaušanos dzÄ«vÄ«bas procesu vienotÄ«bā.

* PlanÄ“ta `šahtā` – planÄ“ta, kas neveido mažora aspektus ar citām planÄ“tām vai arÄ« planÄ“ta vispār bez aspektiem ar citām planÄ“tām.

* Prognožu astroloÄ£ija – viens no astroloÄ£ijas virzieniem, kas izmantojot dažādas metodes (lielākoties balstÄ«tas uz periodiskuma principa), ļauj veidot priekšstatu par nākotni. (PiemÄ“ram, tas, ka ziemā mÄ“s varam prognozÄ“t pavasara iestāšanos ir visvienkāršÄkā astroloÄ£iskā prognoze).

* Prognožu metodes
– izplatÄ«tākās:
tranzÄ«ti (reālās planÄ“tu kustÄ«bas un dzimšanas kartes attiecÄ«bas)
simboliskās direkcijas (grāds=gads)
progresijas (diena=gads)
solārs (grāds=aptuveni diena)

* Prieks (planÄ“tas) - antÄ«kās astroloÄ£ijas termins, saistÄ«ts ar planÄ“tu diennakts kustÄ«bu. Nav Ä«sti skaidrs kādēļ, bet antÄ«kie astrologi uzskatÄ«ja, ka Saule priecājas IX namā, MÄ“ness - III, Merkurs I [arÄ« XII, ja atrodas tuvu horizontam], VenÄ“ra - V, Marss - VI, Jupiters XI, bet Saturns XII. 

  

r

* Recepcija – (burtiski,  pieņemšana) cieša planÄ“tu mijiedarbÄ«ba, kurā viena planÄ“ta atrodas Zodiaka zÄ«mÄ“, ko pārvalda otra (piemÄ“ram, Merkurs atrodas ŪdensvÄ«rā, bet Urāns - Dvīņos).

* Rektifikācija – dzimšanas laika precizÄ“šana pÄ“c notikušajiem dzÄ«ves notikumiem, izejot no tā, ka visi nesistemātiskie un neregulārie dzÄ«ves notikumi atspuguļojas precÄ«zā dzimšanas horoskopā. (PiemÄ“ram, tādi notikumi kā iepazÄ«šanās, laulÄ«bas, bÄ“rna dzimšana, dzÄ«ves vietas maiņa utt. nekad nenotiek bez skaidra un loÄ£iska pamatojuma horoskopā.  

* Retrogrāda plnÄ“ta – no Zemes vÄ“rotāja viedokļa, visām planÄ“tām, atskaitot spÄ«dekļus (tā astroloÄ£ijā tradicionāli dÄ“vÄ“ Sauli un MÄ“nesi) ir periods, kurā planÄ“ta šÄ·ietami virzās atpakaļ. Lai kādas bÅ«tu retrogrādo planÄ“tu interpretācijas, skaidrs, ka dabiska izpausme tiek kavÄ“ta, taču, paradās dažādas jaunas nozÄ«mes. Ap­zÄ«mÄ“ ar burtu r pie planÄ“tas simbola.

s

* Sadedzinātais ceļš – sens Horārās astroloÄ£ijas termins, kas apzÄ«mÄ“ attālumu no 19° Svaru lÄ«dz 20° Skorpiona.

* SaderÄ«ba (horoskopu saderÄ«ba, zÄ«mju saderÄ«ba) – parasati tiek domāta cilvÄ“ku saderÄ«ba, kas dzimuši noteiktās Zodiaka zÄ«mÄ“s.
Reālā dzÄ«vÄ“, nopietni runāt par cilvÄ“ku saderÄ«bu pÄ“c viņu dzimšanas Zodiaka zÄ«mes nav nozÄ«mes, jo mÄ“s nevaram to izvÄ“rtÄ“t tikai pÄ“c viena faktora - Saules stāvokļa, kas raksturo tikai partneru vitālo spÄ“ku (Saule) saskaņu. 
Vēl 20.gs astoņdesmitajos gados tika veikti statistiski pētījumi par biežāk noslēgtām laulībām starp noteiktu zīmju pārstāvjiem. Rādītājos ir diezgan nenozīmīgi pārsvari.
Lai izvÄ“rtÄ“tu reālu divu cilvÄ“ku saderÄ«bu ir jāvÄ“rtÄ“ gan vitāla, gan seksuāla, gan emocionāla, gan finansiāla, gan sapratnes, gan sadarbÄ«bas utt. saderÄ«ba, proti dažādas cilvÄ“ka personÄ«bas puses, kuras raksturo planÄ“tu `ansamblis` kopumā. Tātad vÄ“rtÄ“jot divu cilvÄ“ku saderÄ«bu ir nepieciešams salÄ«dzināt divus dzimšanas horoskopus un visus abu horoskopu rādÄ«tājus. AstroloÄ£ijas virzienu, kas ar to nodarbojas sauc par Sinastrisko astroloÄ£iju.
(pārbaudiet savu saderību ar partneri progrmmā
AttiecÄ«bu AnalÄ«tiÄ·is http://synastry.astropolis.lv/lv/ )   

* Septeners – astroloÄ£ijas tradÄ«cijā septiņi debess Ä·ermeņi: piecas planÄ“tas – Mer­kurs, VenÄ“ra, Marss, Jupiters, Saturns un divi `spÄ«dek­Ä¼i`– Saule, MÄ“ness.

* Signifikators
1) planÄ“ta, kas simboliski saistÄ«ta ar attiecÄ«go dzÄ«ves jomu; 
2) planÄ“ta, kas saistÄ«ta ar savai nozÄ«mei atbilstošu horoskopa na­mu (māju), piemÄ“ram, laulÄ«bu signifikators ir VenÄ“ra un horoskopā venÄ“ra ir VII nama signifikators.(Taču nedrÄ«ks aizmirst, ka konkrÄ“ta cilvÄ“ka horoskopā par laulÄ«bu tÄ“mu atbild konkrÄ“tas planÄ“tas un to nozÄ«me ir primāra) 
3) Horārajā astroloÄ£ijā - planÄ“ta, kas simboliski saistÄ«ta ar sarunas priekšmetu vai uzdoto jautājumu.  

* Sinastriskā astroloÄ£ija - astroloÄ£ijas virziens, kas pÄ“ta un raksturo pāru likumsakarÄ«bas. Faktiski analizÄ“ sakarÄ«bas starp diviem laika momentiem (kuros dzimuši cilvÄ“ki, vai radies jebkas cits).  
   
* Sinastrija
– divu vai vairāku horoskopu savstarpÄ“jo sakarÄ«bu izvÄ“rtÄ“jums, kas ļauj spriest par attiecÄ«bu raksturu. 

* SintÄ“zes zÄ«me – Zodiaka zÄ«me, kuru nosaka, izvÄ“rtÄ“jot planÄ“tu skaitu krustos un stihijās. SintÄ“tiskā zÄ«me sniedz cilvÄ“ka temperamenta, patiesÄ«bā jebkura brīža, kopÄ“ju raksturojumu.

* Solārais horoskops, Solārs – horoskops, kas tiek veidots brÄ«dim, kurā Saule savienojas ar Sauli natālājā stavoklÄ« (proti, nonāk tajā pat grādā, minÅ«tÄ“, sekundÄ“).
Raksts par šo  tÄ“mu ir atrodams Astropolis krievu sadaļā

t

* Tau kvadrāts jeb T-kvadrāts – aspektu konfigurācija starp trijām planÄ“tām, kad divas planÄ“tas ir opozÄ«cijā (180°), bet trešÄ - kvadrata (90°) aspektā pret abām pirmajām. Saspringta konfigurācija.

* Tematiskā karte - metode (autore Tatjana Mitjajeva), kura ļauj skatÄ«t jebkuru dzÄ«ves tÄ“mu, kā konkrÄ“tas planÄ“tas tÄ“mu. PlanÄ“tas Tematskā karte tiek rÄ“Ä·ināta attiecÄ«gai dzimšanas vietai, un brÄ«dim, kad šÄ« planÄ“ta nostājas uz Ascendenta (svarÄ«ga piezÄ«me: pÄ“c dzimšanas momenta).
sk.Tatjanas Mitjajevas raksta tulkojumu   

* Tranzīti - tā astroloģijā tiek sauktas planētas, kas atrodas kustībā pa debesu sfēru (atsķirībā no planētām natalajā kartē).
Astropolis Progamma Dienas AnalÄ«tikis  analizÄ“ šÄ« brīža tranzÄ«tu savarpÄ“jos aspektus.

* TrutÄ«na (Hermeja) - antÄ«kās astroloÄ£ijas metode, kura tiek piedÄ“vÄ“ta Hermejam Trismegistam, un kura pamatojas dzimšanas brīža un ieņemšanas brīža savstarpÄ“jā saistÄ«bā, kura ir sekojoša: 

Dzimšanas brīža mÄ“ness = ieņemšanas brīža Asc vai Dsc.
Savukārt, ieņemšanas brīža mÄ“ness = dzimšanas brīža Asc vai Dsc.

 

 

u

* Uzlecoša zÄ«me – zÄ«me, kurā atrodas Ascendents.

v

* ValdÄ«šana – sens apzÄ«mÄ“jums planÄ“tas un zÄ«mes maksimālai rezonansei un atbilstÄ«bai. (piemÄ“ram, kad saka, ka MÄ“ness valda VÄ“zÄ«, tas raksturo pilnÄ«gu atbilstÄ«bu MÄ“ness un Vēža raksturojumos)

z

* ZenÄ«ts jeb Debesu vidus (apzÄ«mÄ“ ar Mc, no lat. medium coelli ) – punkts, kur krustojas ekliptika un konkrÄ“tas vietas meridiāns. Tas ir horoskopa augstākais punkts, kurā pÄ“c vietÄ“jā laika Saule atrodas pusdienlaikā. X nama virsotne. Viens no četriem svarÄ«gākajiem punktiem horoskopā (As, Ds, Mc, Ic).

*  Zodiaks
(burtiski - dzÄ«vnieku aplis) - astronomijā divpadsmit Zodiaka zvaigznāji. Taču astroloÄ£ijā tiek izmantoti nevis Zodiaka zvaigznāji, bet Zodiaka zÄ«mes - 12 vienādi ekliptikas sektori. Zodiaka aplis simbolizÄ“ vienotu veselumu. Starp citu tādēļ saistÄ«t cilvÄ“ku ar vienu Zodiaka zÄ«mi, vai, spriest par viņa raksturu pÄ“c zÄ«mes, kad viņš piedzima (reāli, dotajā laika posmā Saule atradās šajā zÄ«mÄ“, bet Zeme - pretÄ“jā) - nevar. `Es esmu Auns`, `tu esi VÄ“rsis`- ne vien muļķīgi skan, bet arÄ« neatbilst patiesÄ«bai, jo viena zÄ«me simbolizÄ“ veseluma daļu, bet cilvÄ“ku, kā veselumu simbolizÄ“ viss Zodiaks. Saule zodiaka zÄ«mÄ“ raksturo enerÄ£iju tipu, kas ir saistÄ«ts ar:
a) cilvēka vitalitāti
b) cilvÄ“ka radošo pašizpausmi
c) individualitāti, tajā mērā kādā cilvēks reāli ir individualitāte, nevis kādas sistēmas funkcija vai
mehānisma `skrÅ«vÄ«te`.      

* Zodiaka zÄ«me - 30° eklip