Sākumlapa / Astroloģijas Raksti / Astroloģijas pamati / Leņķiskie aspekti Zodiaka uzbÅ«vÄ“

ASTROLOĢIJAS PAMATI

26. DEC

Leņķiskie aspekti Zodiaka uzbūvē


Opozīcija

Zodiaks ir veseluma simbols, veseluma modelis. Šajā modelÄ« ir divpadsmit daļas - tās ir Zodiaka zÄ«mes. ZÄ«mes savā starpā veido dažādus leņķus (30°, 60°, 90°...). Un šie leņķi raksturo zÄ«mju savstarpÄ“jās attiecÄ«bas - astroloÄ£ijā leņķi tiek saukti par aspektiem. ZÄ«me ir simbols, un ar katru simbolu ir saistÄ«ti kaut kādi faktori, parādÄ«bas, dzÄ«ves puses. ApskatÄ«sim opozÄ«cijas aspektu. AstroloÄ£ijā opozÄ«cija ir kaut kādu divu faktoru pretstats. OpozÄ«cija pieder pie dinamisko aspektu grupas (180°, 90°, 45°, 135°). Tradicionāli opozÄ«cija starp divām planÄ“tām tiek uzskatÄ«ta par saspringtu aspektu, kas cilvÄ“ka dzÄ«vÄ“ izraisa nopietnas pretrunas. Bet Zodiaka modelÄ« opozÄ«cijas aspektu veido jebkuru pretÄ“ju zÄ«mju pāris: Auns-Svari, VÄ“rsis-Skorpions, Dvīņi-StrÄ“lnieks, VÄ“zis-Mežāzis, Lauva-ŪdensvÄ«rs, Jaunava-Zivis. Un svarÄ«gi, ka opozicionālo zÄ«mju simbolisms ir nedalāmi vienots.

TurpretÄ« cilvÄ“ka attÄ«stÄ«ba notiek tā, ka bÄ“rnÄ«bā un jaunÄ«bā mums ir tendence pretpolus uztvert kā savstarpÄ“ji noliedzošus: vai nu - vai. Un vienam no poliem piešÄ·iram pozitÄ«vu nozÄ«mi, otram - negatÄ«vu. PasaulÄ“ vienas lietas tiek uztvertas kā labas, savukārt citas - kā sliktas. Kuras ir labas un kuras ir sliktas - to ir paskaidrojuši mamma un tÄ“tis, audzinātāji un skolotāji.

Pubertātes periodā pretrunÄ«gos polus ir tendence saistÄ«t ar patÄ«kamo un nepatÄ«kamo. Bieži vien cilvÄ“ks pie tā ari apstājas. Taču dabiska attÄ«stÄ«ba vedina uz to, ka pamazām savstarpÄ“ji noliedzošas lietas tiek uztvertas par savstarpÄ“ji papildinošÄm. Tā cilvÄ“ks veic soļus pretÄ« Zodiaka harmonijai.

Kā jau minÄ“jām Zodiaka modelÄ« opozÄ«cijas aspekts saista pre­tÄ“ju zÄ«mju pāri. OpozÄ«cija vieno divus papildinošus pretmetus. Abas zÄ«mes pauž vienotu sistÄ“mu, divas nesaraujamas viena procesa daļas. PaskatÄ«simies, kā opozÄ«cijas pretpoli Zodiakā viens otru papildina.

Auns-Svari

Auna zÄ«me simbolizÄ“ iniciatÄ«vu, Svaru zÄ«me – sadarbÄ«bu un lÄ«dzsvaru. Vai viens princips var iztikt bez otra? Neviena darbÄ«ba nav iespÄ“jama, ja ir tikai iniciatÄ«va, bet nav kustÄ«bu saskaņotÄ«bas vai nevar noturÄ“t lÄ«dzsvaru, vai otrādi – ir sadarbÄ«ba un lÄ«dzsvars, bet nav iniciatÄ«vas un aktivitātes.

VÄ“rsis-Skorpions

VÄ“rša zÄ«me saistÄ«ta ar resursu koncentrÄ“šanu, Skorpiona zÄ«me – ar resursu atbrÄ«vošanu. VÄ“rsis saistÄ«ts ar pamatvÄ“rtÄ«bām – Ä“dienu, apģērbu, Skorpions – ar pakārtotām vÄ“rtÄ«bām, piemÄ“ram, naudu, ko mÄ“s nevaram Ä“st. Preču un naudas attiecÄ«bās VÄ“rsis ir saistÄ«ts ar preci, Skorpions – ar naudu; VÄ“rsis – ar saviem lÄ«dzekļiem un resursiem, Skorpions – ar kolektÄ«vajiem lÄ«dzekļiem un resursiem. Taču ir skaidrs, ka materiālā jeb enerģētiskā plānā vienas un otras zÄ«mes simbolisms ir cieši saistÄ«ts.

Dvīņi-Strēlnieks

Dvīņi ir saistÄ«ti ar informāciju, StrÄ“lnieks – ar informācijas apkopošanu; Dvīņi – ar taktiku, StrÄ“lnieks – ar stratÄ“Ä£iju; Dvīņi – ar konkrÄ“to domāšanu, StrÄ“lnieks – ar abstrakto; Dvīņi – ar faktiem, StrÄ“lnieks – ar zināšanām un priekšstatiem. Skaidrs, ka nekāda attÄ«stÄ«ba, virzÄ«ba un izaugsme bez abu zÄ«mju mijiedarbÄ«bas nav iespÄ“jama.

Vēzis-Mežāzis

Ar abām zÄ«mÄ“m ir saistÄ«ti dzÄ«ves stabilitātes faktori, abas šÄ«s zÄ«mes ir pamatu veidotājas. VÄ“zis veido pamatus dzÄ«ves vidÄ“ (dzÄ«vesvieta, tuvinieki, savÄ“jie), Mežāzis – sociālajā vidÄ“ (aicinājums, sabiedriskais stāvoklis, karjera). Vēža simbolisms ir saistÄ«ts ar bezierunu pieņemšanu (kā pieņemam tuviniekus), Mežāzis – ar pieņemšanu konkursa kārtÄ«bā, jo Mežāzim ir prasÄ«bas un kritÄ“riji, kuriem jāatbilst, – citādi nevar. Mežāža simbolismā pieņemšana notiek, vadoties pÄ“c noteiktām Ä«pašÄ«bām un sasniegumiem.

Lauva-Ūdensvīrs

Lauvas zÄ«me simbolizÄ“ individuālu radÄ«tspÄ“ju (kreativitāti), ŪdensvÄ«ra zÄ«me – kolektÄ«vu kreativitāti. Lauva ir saistÄ«ta ar individuālu brÄ«vÄ«bu, ŪdensvÄ«rs – ar sabiedrÄ«bas brÄ«vÄ«bu; Lauva – ar patvaldÄ«bu, ŪdensvÄ«rs – ar demokrātiju. Nevar bÅ«t brÄ«va sabiedrÄ«ba bez brÄ«viem indivÄ«diem, kam nav nekādas varas pašiem pār savu dzÄ«vi.

Jaunava-Zivis

Jaunavas zÄ«me ir saistÄ«ta ar analÄ«zi, Zivju zÄ«me – ar sintÄ“zi; Jaunavas zÄ«me – ar lietu praktisko nozÄ«mi, Zivju zÄ«me – ar to jÄ“gu; Jaunavas zÄ«me – ar pasaules mozaÄ«kas gabaliņiem, Zivju zÄ«me – ar lÄ«mi, kas tos salÄ«mÄ“ kopā. Tātad tie ir poli, kas pilnÄ«gi nepieciešami viens otram.

Kvadrāts

LÄ«dzÄ«gi var apskatÄ«t kvadrāta aspektu (90°). Tāpat kā opozÄ«cija, kvadrāts pieder pie dinamisko aspektu grupas. Kvadrāts ir konflikta aspekts, kurā divi faktori (spÄ“ki, idejas) ir spriedzÄ“. GandrÄ«z katram cilvÄ“kam dzimtajā horoskopā ir kvadrāti, kas viņam sagādā raizes. LÄ«dz noteiktam laikam ir tiešÄm grÅ«ti risināt kvadrāta tÄ“mas, bet pamazam mÄ“s mācāmies izmantot šÄ« aspekta spriedzi, kaut kā to likt lietā vai arÄ« projicÄ“t šo spriedzi kāda citā gultnÄ“.

Zodiaka aplÄ« 90° leņķis ir starp zÄ«mÄ“m, kas veido krustu. Tātad - starp dzÄ«ves jautājumiem, ko šÄ«s zÄ«mes pauž, ir dabiska spriedze.

Sāksim ar kardinālo zīmju krustu, ko veido Auna, Vēža, Svaru un Mežāža zīme.

PiemÄ“ram, Auns ir kvadrātā ar VÄ“zi. Ar Auna zÄ«mi ir saistÄ«ta iniciatÄ«va, jaunā apgÅ«šana, risks, ar VÄ“zi - dzÄ«ves pamati, Ä£imenes dzÄ«ve, sava teritorija. Tā taču ir, ka jaunrade vienmÄ“r ir spriedzÄ“ ar tradicionālismu, riska apstākļi - spriedzÄ“ ar normālas dzÄ«ves ritumu, vai arÄ« pavisam saasinātā kontrastā ir kara un miera apstākļi.

Līdzīga spriedze veidojas starp Svaru un Mežāža zīmi, piemēram, starp tādām dzīves tēmām kā personīgā karjera (Mežāzis) un partnerība (Svari), individuāla izaugsme un attiecību tuvība, savas intereses un partnera intereses.

Auna un Mežāža zÄ«mes spriedzÄ“ ir jÄ“dzieni iniciatÄ«va (Auns) un kārtÄ«bas uzturÄ“šana (Mežāzis), uzņēmÄ«ba un birokrātija, novatorisms un likums.

Vēža un Svaru zÄ«mju kvadrāts redzams klana interešu (VÄ“zis) un personÄ«gās izvÄ“les (Svari), iekšÄ“jo un ārÄ“jo attiecÄ«bu, tuvinieku un partneru jautājumos.

FiksÄ“to zÄ«mju krustā (VÄ“rsis, Lauva, Skorpions, ŪdensvÄ«rs) VÄ“rša un Lauvas zÄ«mju kvadrāts raksturo tādas dzÄ«ves pretrunas kā materiālais jautājums (VÄ“rsis) un spontāns radošums (Lauva), uzkrāšana un izstarošana vai saņemšana un dāvāšana. Skorpiona un ŪdensvÄ«ra kvadrāts raksturo pretrunu starp jÄ“dzieniem ekonomiskās sviras (Skorpions) un brÄ«vais tirgus (ŪdensvÄ«rs), lÄ«dzekļi un atklātÄ«ba, slÄ“ptā vara un sabiedrÄ«bas informÄ“tÄ«ba.

Skorpiona un Lauvas kvadrātā ir disonanse starp jÄ“dzieniem sociāls pieprasÄ«jums (Skorpions) un spontāns radošums (Lauva), masveida ražošana un unikāla radÄ«šana, Ä“nu vara un redzamā vara.

ŪdensvÄ«ra un VÄ“rša kvadrāts ir redzams personÄ«gā (VÄ“rsis) un sabiedriskā (ŪdensvÄ«rs), stabilu vÄ“rtÄ«bu un revolucionāru ideju, dabas resursu un moderno tehnoloÄ£iju pretrunās.

KustÄ«go zÄ«mju krustā (Dvīņi, Jaunava, StrÄ“lnieks, Zivis) starp Dvīņu un Jaunavas tÄ“mām ir kvadrāts. Tā ir dabiska pretruna starp asociatÄ«vo prātu (Dvīņi) un kritisko prātu (Jaunava), ienākošo informāciju un lietderÄ«go informāciju, starp vienkārši informÄ“tÄ«bu un zināšanu.

StrÄ“lnieka un Zivju kvadrāts raksturo disonÄ“jošas dzÄ«ves izpausmes, piemÄ“ram, starp ideoloÄ£iju (StrÄ“lnieks) un spÄ“ju pieņemt kaut ko citu (Zivis), ārÄ“ju reliÄ£iozitāti un iekšÄ“ju  ticÄ«bu, mācÄ«tāja un mistiÄ·a, vai arÄ« karognesÄ“ja un memuarista lomu.

StrÄ“lnieka un Jaunavas kvadrāts izpaužas tādos dzÄ«ves jautājumos kā vispārÄ“ja izglÄ«tÄ«ba (StrÄ“lnieks) un šaura specializācija (Jaunava), abstrakta domāšana un konkrÄ“ta Ä«stenošana, filozofija un metodoloÄ£ija.

Dvīņu un Zivju 90° leņķis raksturo spriedzi, kas pastāv starp vārdiem (Dvīņi) un bÅ«tÄ«bu (Zivis), informācijas jucekli un jÄ“gas dziļumu vai arÄ« starp racionālu un intuitÄ«vu pieeju.

 

Pirmoreiz tika nopublicÄ“ts žurnāla „AstroloÄ£ijas Pasaule” 2005. gada Vasaras numurā

  (izmantojot materiālu nekautrÄ“jieties atsaukties uz www.astropolis.lv)